လတ္တေလာ အိမ္ၿခံေၿမမ်ား
ငွား
$230

Thingangyun T/s,Yangon,Myanmar

အမ်ိဳးအစား: တိုက္ခန္း
ဧရိယာ: 900 ft2
1
2

အေသးစိတ္အၾကာင္းအရာ

ငွား
$230

Thingangyun T/s,Yangon,Myanmar

အမ်ိဳးအစား: တိုက္ခန္း
ဧရိယာ: 900 ft2
1
2

အေသးစိတ္အၾကာင္းအရာ

ငွား
$230

Thingangyun T/s,Yangon,Myanmar

အမ်ိဳးအစား: တိုက္ခန္း
ဧရိယာ: 900 ft2
1
2

အေသးစိတ္အၾကာင္းအရာ

ငွား
$3,000

Sanchaung T/s,Yangon,Myanmar

အမ်ိဳးအစား: ကြန္ဒို
ဧရိယာ: 2400 ft2
4
3

အေသးစိတ္အၾကာင္းအရာ

ငွား
$600

Sanchaung,Yangon,Myanmar

အမ်ိဳးအစား: တိုက္ခန္း
ဧရိယာ: 900 ft2
1
1

အေသးစိတ္အၾကာင္းအရာ

ငွား
$700

Kamaryut,Yangon,Myanmar

အမ်ိဳးအစား: တိုက္ခန္း
ဧရိယာ: 750 ft2
1
1

အေသးစိတ္အၾကာင္းအရာ

 အထူးခံစားခြင့္
ငွား
$600

Mingalar Taung Nyunt T/s,Yangon,Myanmar

အမ်ိဳးအစား: တိုက္ခန္း
ဧရိယာ: 900 ft2
1
1

အေသးစိတ္အၾကာင္းအရာ

 အမ်ိဳးအစားမ်ားကိုစီးစစ္မည္
 ရည္ရြယ္ခ်က္ကန္႔သတ္မႈ
 Featured Estates
ငွား
Mingalar Taung Nyunt T/s,Yangon,Myanmar
$600
Top